ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Tuchořice

Historie a současnost


Historie školy

O otevření České obecné školy se výrazným způsobem zasloužil Ladislav Vltavský, řídící učitel ze Žatce. 28. března 1921 uspořádal předběžný zápis a osobně zaslal 29. března 1921 žádost ministerstvu školství a národní osvěty, která byla příznivě vyřízena. Byla ustavena komise, jejímiž členy byli právě Ladislav Vltavský a Dr. Slánský, ministerský koncipient. Po opakovaných prohlídkách některých objektů byla na návrh komise škola umístěna do domu č.p. 110.
Nelehké začátky českého školství nejlépe ilustruje pasáž ze školní kroniky psaná správcem Jaroslavem Plačkem: „Tak umístěna česká škola a dne 13. září 1921 při nastoupení prvního správce školy upravena jedině učebna ze dvou přilehlých místností, v nichž odstraněna příčka, vyzděno páté okno a upravena podlaha. Byt pro správce školy však uprázdněn a upraven až 7. 11. 1921 (!), to však historie dlouhá a pro správce školy Jaroslava Plačka málo příjemná, neboť konati denně po 5 neděl 4 hodiny cesty pěšky a 62 km vlakem není žádný med.“
Prvním správcem školy se stal Karel Vitha, kterého však záhy, 1. října 1921, vystřídal Jaroslav Plaček. Školu ovšem přebíral v nezáviděníhodném stavu. Škola, to byla vlastně jen jedna místnost tehdejším ministerstvem vybavená pouze lavicemi, tabulí a skříní. První školní potřeby obdržela až 15. listopadu. Během roku se však na četné urgence správce školy podařilo situaci zlepšit a do konce roku se školní inventář rozrostl o 640 ks. 
Základní kámen současné školní budovy byl položen 27. dubna 1926 a přes značné problémy se mohli žáci 17. a 18. ledna 1927 stěhovat do nové školy. 
Jaroslav Plaček působil v roli správce až do roku 1958, kdy jej 19. srpna vystřídal Karel Novák. Ten zřejmě převzal budovu školy v nelichotivém stavu, jak lze vyrozumět z kroniky roku 1958 – 1959: „Učebny nebyly malovány několik let, stropní omítky jsou zne čištěny kouřících topných těles, olejové nátěry stěn jsou provedeny neodborně – laikem. Kritickým  nedostatkem školní budovy před zahájením nového školního roku je nepouživatelné sociální zařízení. Suché klosety včetně odpadových rour jsou ucpány a popraskány. Je zapotřebí neodkladně provést opravu záchodů.“
Škola byla v této době organizována jako trojtřídní, z dnešního pohledu s nevídaným počtem žáků - ve třech třídách bylo 74 žáků. Během let se zázemí školy neustále zlepšovalo a po čase se škola kvalitou vzdělávacího procesu a školní kulturou řadila mezi nejlepší na okrese.
Karel Novák odešel po jedenáctileté plodné práci. Do funkce ředitele byl od 1. září 1969 jmenován Pavel Dovala, bývalý ředitel školy v Bezděkově, který úspěšně pokračoval v nastoupené práci svého předchůdce. Škola se nadále všestranně rozvíjela a v rámci měřítek okresních málotřídek patřila mezi nejpočetnější. Do dvou tříd 1. – 5. ročníku tehdy docházelo 49 žáků.
V letech 1985 – 1989 působil na škole ve funkci ředitele Miroslav Čížek, po něm nastoupila Jindřiška Rybáková a stala se po Jaroslavu Plačkovi druhou nejdéle sloužící ředitelkou tuchořické školy, když zde působila do 31. října 2007. K 1. listopadu 2007 byl do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Karel Folber , který ve škole působil do 30. června 2011 a po něm nastoupila dne 1. srpna 2011 Mgr. Lenka Řapková, a po ni dne 1. září 2016 převzala školu Mgr. Ivana Zilcherová, která zde působí do dnes.

Přehled správců (ředitelů) působících na tuchořické škole

Karel Vitha                           správce školy                                13. září 1921 - 30. září 1921

Jaroslav Plaček                     správce školy                              1. října 1921 - 18. srpna 1958

Karel Novák                           ředitel školy                           19. srpna 1958 - 31. srpna 1969

Pavel Dovala                          ředitel školy                               1. září 1969 - 31. srpna 1985

Miroslav Čížek                        ředitel školy                               1. září 1985 - 31. srpna 1989

Mgr. Jindřiška Rybáková        ředitelka školy                                1. září 1989 - 31. října 2007

Mgr. Karel Folber                    ředitel školy                      1. listopadu 2007 - 30. června 2011

Mgr. Lenka Řapková             ředitelka školy                            1. srpna 2011 - 31. srpna 2016

Mgr. Ivana Zilcherová           ředitelka školy                                           1. září 2016 - dosud

Současnost školy

 Budova školy z roku 1926 se nachází na severozápadním okraji obce Tuchořice v blízkosti komunikace vedoucí do Žatce. Vynikající dopravní obslužnost obce v podobě častých autobusových linek podtrhuje umístění autobusové zastávky doslova několik metrů od areálu školy, což značně zpříjemňuje dojíždějícím žákům cestu do školy. Okolní příroda vybízí k aktivitám, které si zejména městské školy nemohou z pochopitelných důvodů dovolit.

Škola sídlí v patrové budově, která si díky citlivým zásahům stále zachovává ráz prvorepublikové venkovské školy. V přízemí je vedle nezbytného učitelského zázemí a skladovacích prostor umístěna školní jídelna s novými jídelními židlemi a školní družina, kde je o děti postaráno až do odpoledních hodin. V 1. patře jsou dvě učebny sloužící jako kmenové třídy pro I.třídu (1. a 2. ročník) a II.třídu (3., 4. a 5. ročník) vybavené novým výškově stavitelným žákovským nábytkem. V obou třídách jsou zřízena přípojná místa na internet, II.třída disponuje čtyřmi pracovními stanicemi. Stejně jako v přízemí byly v nedávné minulosti také v 1. patře zrekonstruovány toalety, takže v současné době plně odpovídají platným normám a požadavkům. Po celé škole je zajištěn rozvod studené a s výjimkou kmenových učeben i teplé vody. V suterénu je keramická dílna otevřená od školního roku 2008/2009 vybavená  vypalovací pecí a cvičebna využívaná zejména v zimním období a při nepřízni počasí.

V letních měsících roku 2007 byla v těsném sousedství školy zahájena stavba multifunkčního hřiště a od začátku podzimu 2007 již sportoviště plně slouží nejen našim žákům. Výrazným způsobem se tak zlepšily podmínky pro sportování v rámci povinné výuky, škola nadto může zařazovat pestřejší škálu pohybových aktivit i mimo rámec hlavní výuky, ať již ve školní družině nebo prostřednictvím kroužku.

Od září 2008 slouží všem žákům školy, ale nejen jim, nově zrekonstruovaný suterénní prostor, který byl během prázdninových měsíců předělán v rámci vlastního projektu školy Centrum výtvarných aktivit na keramickou dílnu. Za finanční pomoci Komunitní nadace Euroregionu Labe byla dílna vybavena vypalovací keramickou pecí. Příkladnou péči zřizovatele o tuchořickou základku dokumentuje krásné dětské hřiště, které na začátku prosince 2008 vzniklo vedle školy a doufáme, že bude dlouhá léta sloužit zejména žákům a dětem z naší školy i ostatním  návštěvníkům. Naším prvořadým úkolem je udržovat příjemné prostředí školy jako místa, kde se žákům dostává kvalitní péče, kde se cítí bezpečně a spokojeně. Z toho důvodu průběžně investujeme finanční prostředky a vlastní síly na zlepšení zejména technického zázemí školy, údržbu a kultivaci budovy a jejího okolí a zlepšování vybavení výukovými pomůckami.

K 1. 8. 2010 došlo ke sloučení do té doby samostatných subjektů - Základní školy Tuchořice, okres Louny a Mateřské školy Tuchořice, okres Louny. Vzniklá organizace nese oficiální název Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, jejímž ředitelem zůstává po potvrzení ve funkci Mgr. Karel Folber. Prázdninové měsíce školního roku 2009/2010 byly vůbec bohaté na nejrůznější události. Kromě zmíněného sloučení došlo k markantním změnám nejen v okolí školy, ale i v jejím interiéru. Zřizovatel školy upravil areál školy do ukázkové podoby; po zemních pracích byly vybudovány nové chodníky, opraveny byly rovněž některé betonové prvky. Uvnitř školy pak dosloužilé a nevzhledné zářivky nahradily v obou třídách nová zářivková tělesa, zlepšilo se i osvětlení v keramické dílně. Škola je od roku 2010 partnerem projektu Propojená škola, který si klade za cíl zkvalitnit výuku na vybraných základních školách (málotřídkách) v odlehlých mikroregionech. Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky eLearningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje v souladu s DZVRVS ÚK. Mezi aktivity projektu patří zmapování aktuální situace ve školách, informační kampaň, motivace cílových skupin, příprava obsahů vzdělávacího modulu pro učitele a pro žáky, jejich realizace, vývoj a implementace školních vzdělávacích a informačních systémů, realizace společných motivačních aktivit učitele a žáka, zřízení provoz E-center samostatného studia, zpracování ucelené metodiky, hodnocení, diseminace, prezentace a publicita. Prvním hmatatelným pozitivem bylo pro naši školu vybavení E-centra, které v prostorách třídy disponuje čtyřmi notebooky, laserovou multifunkční tiskárnou, samozřejmě připojením na internet a dalšími přídavnými zařízeními.

Škola kromě řady akcí, které jsou mnohdy určené nejen žákům školy, nýbrž širokému spektru zájemců z Tuchořic a okolí, zajišťuje pro svoje žáky prostřednictvím plavecké školy výuku plavání. Tato se organizuje oproti většině ostatních škol zcela bezplatně a týká se žáků tří po sobě jdoucích ročníků, konkrétně 3. - 5. ročníku. Vlajkovou lodí školních aktivit je školní časopis, který tvoří členové redakční rady od listopadu 2009. Do dnešního dne (26. 11. 2010) bylo vytvořeno celkem šest čísel časopisu. Kliknutím na náhled obrázku si můžete prohlédnout úvodní stránku posledního z nich. Výrazná je profilace školy směrem ke čtenářským dovednostem žáků, přičemž čtenářská gramotnost je rozvíjena mimo jiné také díky vlastnímu školnímu projektu Čteme společně, o kterém píšeme ve zvláštní rubrice.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1 2 3 4 5
6
1
7
1
8 9 10 11 12
13
1
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
1
25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Svátek

Svátek má Ivo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.